Fluconazole Polfarmex tabl. 0,1 g 7 tabletek


Brak ocen

Producent
Polfarmex

ul. Józefów 9 99-300 Kutno

Pojemność
7 szt.
Postać

Skład

1 tabletka zawiera 100 mg flukonazolu. Lek zawiera również laktozę.

Wskazania

Tabletki podawane są w:

- leczeniu zakażeń grzybiczych u osób dorosłych: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; drożdżakowe zapalenie żołędzi; drożdżyca pochwy; inwazyjne kandydozy; grzybica paznokci (onychomikoza); kokcydioidomykoza; grzybice skóry w tym grzybica tułowia, podudzi, stóp, łupież pstry i zakażenia drożdżakowe skóry właściwej; przewlekłe zanikowe drożdżakowe zapalenie jamy ustnej (związane ze stosowaniem protez zębowych)drożdżakowe zakażenie błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, występowanie drożdżaków w moczu, drożdżakowe zakażenie przełyku oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych.

- zapobieganiu zakażeniom grzybiczym u pacjentów dorosłychnawroty drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła lub przełyku u pacjentów zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów; nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów; nawroty drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku); zakażenia grzybicze u chorych z przedłużającą się neutropenią (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych).

- leczeniu zakażeń u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat (syrop), tabletki dla dzieci od 3 lat: leczenie inwazyjnej kandydozy, kryptokokowego zapalenia opon mózgowych, zapobieganie zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością, leczenie drożdżakowego zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku).

Działanie

Jest to preparat przeciwgrzybiczy z grupy triazoli. Preparat hamuje biosyntezę ergosterolu grzyba. Działa na szczepy Blastomyces dermatiditisParacoccidioides brasiliensis, Cryptococcus neoformans i Cr. gattii Coccidioides immitisHistoplasma capsulatum oraz na Candida (w tym C. parapsilosisC. tropicalis, C. albicans). Szczepy C. glabrata wykazują szeroki zakres wrażliwości, a C. krusei są oporne na działanie flukonazolu. Lek dobrze się wchłania, a stężenia w osoczu (i ogólna biodostępność) osiągają 90% wartości stężeń występujących po podaniu dożylnym. W osoczu maksymalne stężenie pojawia się pomiędzy 0,5 h a 1,5 h od przyjęcia dawki leku. Po wielokrotnym podawaniu pojedynczej dawki dobowej stężenie 90% osiągane jest po 4-5 dniach. Podanie dawki nasycającej (w ciągu 1 doby), stanowiącej podwójną dawkę dobową, umożliwia osiągnięcie 90% stężenia w osoczu 2. dnia. Wiązanie z białkami jest małe (11-12%). Preparat dobrze przenika do wszystkich płynów organizmu. Stężenia flukonazolu w ślinie i w plwocinie są podobne do stężeń w osoczu. U osób z grzybiczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych stężenia flukonazolu w płynie mózgowo-rdzeniowym sięgają 80% stężenia w osoczu. Duże stężenia flukonazolu w skórze, przekraczające stężenia w osoczu, są osiągane w gruczołach potowych,  warstwie rogowej, naskórku i skórze właściwej. Flukonazol jest metabolizowany jedynie w niewielkim stopniu. Jest inhibitorem CYP2C9, CYP3A4 oraz CYP2C19. Wydalany jest głównie przez nerki, ok. 80% przyjętej dawki występuje w moczu w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Dorośli

Kryptokokoza - Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych: 400 mg 1. dnia, następnie 200-400 mg/dobę, zazwyczaj przez 6-8 tyg.; w przypadku zakażeń zagrażających życiu można zwiększyć dawkę do 800 mg/dobę. Leczenie podtrzymujące w zapobieganiu nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka nawrotów: 200 mg/dobę.

Kandydoza narządów płciowych - Ostra drożdżyca pochwy, drożdżakowe zapalenie żołędzi: 150 mg jednorazowo. Leczenie oraz nawroty drożdżycy pochwy (4 lub więcej epizodów w roku): 150 mg co trzeci dzień, w sumie 3 dawki (doba 1., 4. i 7.), a następnie dawka podtrzymująca 150 mg raz na tydzień ( dawkę tę należy stosować przez 6 miesięcy).

Inwazyjne kandydozy: 800 mg 1. dnia, następnie 400 mg/dobę; zazwyczaj zalecana długość leczenia zakażenia drożdżakowego krwi wynosi 2 tyg. po pierwszym negatywnym wyniku posiewu krwi oraz ustąpieniu objawów przedmiotowych i podmiotowych charakterystycznych dla kandydemii.

Grzybica paznokci (onychomykoza): 150 mg raz na tydz.; leczenie należy kontynuować aż do zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy, niezakażony, tzn. ok. 3-6 mies. w przypadku paznokci dłoni lub 6-12 mies. w przypadku paznokci stóp.

Kokcydioidomykoza: 200-400 mg/dobę, zazwyczaj przez 11-24 mies. lub dłużej; w przypadku niektórych zakażeń należy rozważyć zastosowanie dawki 800 mg/dobę, w szczególności w zapaleniu opon mózgowych.

Grzybice skóry - Grzybica stóp, grzybica tułowia, grzybica podudzi, drożdżyca skóry: 150 mg raz na tydz. lub 50 mg raz na dobę przez 2-4 tyg.; w grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tyg. Łupież pstry: 300-400 mg raz na tydz. przez 1-3 tyg. lub 50 mg raz na dobę przez 2-4 tyg.

Leczenie kandydozy błon śluzowych - Kandyduria: 200-400 mg/dobę, zazwyczaj przez 7-21 dni lub dłużej w przypadku pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego. Kandydoza przełyku: 200-400 mg 1. dnia, następnie 100-200 mg/dobę, zazwyczaj przez 14-30 dni lub dłużej w przypadku pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego. Przewlekła zanikowa kandydoza: 50 mg/dobę przez 14 dni. Kandydoza jamy ustnej: 200-400 mg 1. dnia, następnie 100-200 mg/dobę, zazwyczaj przez 7-21 dni lub dłużej w przypadku pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego. Przewlekła kandydoza skóry i błon śluzowych: 50-100 mg/dobę przez 28 dni lub dłużej w przypadku pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego.

Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u pacjentów z przedłużającą się neutropenią: 200-400 mg/dobę, leczenie należy rozpocząć kilka dni przed oczekiwanym wystąpieniem neutropenii i kontynuować przez 7 dni po zwiększeniu się liczby neutrofili do >1 000/mm3

Zapobieganie nawrotom drożdżakowego zapalenia błony śluzowej u pacjentów zarażonych HIV, którzy znajdują się w grupie wysokiego ryzyka nawrotów - Kandydoza jamy ustnej, kandydoza przełyku: 100-200 mg/dobę lub 200 mg 3 razy w tyg., czas leczenia jest nieograniczony. 

Młodzież (12-17 lat). W tej grupie pacjentów dawkowanie ustala się w zależności od masy ciała oraz dojrzałości. Klirens flukonazolu u dzieci jest większy niż u dorosłych. Dawki 100, 200 i 400 mg u dorosłych odpowiadają dawkom 3, 6 i 12 mg/kg mc. u dzieci.

U dzieci i młodzieży nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 400 mg. 

Niemowlęta i dzieci w wieku od 28 dni do 11 lat (tabletki - dzieci 3-11 lat; syrop - dzieci 0-11 lat) Leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z dużym ryzykiem nawrotu: dawka - 6 mg/kg mc., na dobę w zależności od ciężkości choroby. Kandydozy inwazyjne oraz kryptokokowe zapalenie opon mózgowych: dawka - 6-12 mg/kg mc. na dobę w zależności od ciężkości choroby. Kandydoza błon śluzowych: dawka początkowa - 6 mg/kg mc; następna dawka - 3 mg/kg mc. na dobę; dawkę początkową można stosować w 1. dniu leczenia w celu szybszego osiągnięcia stanu równowagi. Zapobieganie zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością: dawka - 3-12 mg/kg mc. na dobę w zależności od stopnia oraz czasu trwania neutropenii.

Noworodki w wieku od 0 do 27 dni (tylko syrop). Noworodki 0-14 dni: taką samą dawkę w mg/kg mc. jak u niemowląt i dzieci należy podawać co 72 h; nie należy przekraczać maksymalnej dawki 12 mg/kg mc. podawanej do 72 h. Noworodki 15-27 dni: taką samą dawkę w mg/kg mc. jak u niemowląt i dzieci należy podawać co 48 h; nie należy przekraczać maksymalnej dawki 12 mg/kg mc. podawanej do 48 h.

W przypadku chorych (w tym dzieci i młodzież) z zaburzeniami czynności nerek, otrzymujących wielokrotne dawki flukonazolu, na początku należy podać dawkę 50-400 mg. Dawkę dobową ustala się następująco: CCr >50 ml/min - 100% dawki zalecanej; CCr ≤50 ml/min (bez dializy) - 50% dawki zalecanej; regularne dializy - 100% dawki zalecanej po każdej dializie; w dniach, w których nie wykonuje się dializy, należy podawać dawkę zmniejszoną odpowiednio do klirensu kreatyniny.

U pacjentów w podeszłym wieku dawkowanie należy zmodyfikować w zależności od czynności nerek.

Lek powinno się stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności wątroby.

Tabletki należy połykać w całości, niezależnie od przyjmowanych posiłków.

Przeciwwskazania

Nie należy podawać leku:

- w przypadku nadwrażliwości na flukonazol, pokrewne związki azolowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- razem z terfenadyną (u pacjentów otrzymujących flukonazol w dawkach wielokrotnych, wynoszących ≥400 mg/dobę)

 - z preparatami wydłużającymi odstęp QT, które są metabolizowane przez CYP3A4, takimi jak: astemizol, pimozyd, erytromycyna, cyzapryd, chinidyna.

Działania niepożądane:

Często: wysypka, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, AspAT i AlAT, wymioty, biegunka, nudności, ból głowy, ból brzucha.

Niezbyt często: niestrawność, wzdęcia, zaparcia, bezsenność, senność, zmęczenie, suchość w jamie ustnej, żółtaczka, cholestaza, nasilona potliwość, gorączka, zaburzenia smaku, pokrzywka, świąd, zmniejszenie apetytu,  złe samopoczucie, drgawki, parestezje, astenia, zwiększenie stężenia bilirubiny, ośrodkowe lub obwodowe zawroty głowy, wysypka polekowa, niedokrwistość, ból mięśni.

Rzadko: zapalenie wątroby, uszkodzenie komórek wątroby, niewydolność wątroby, martwica komórek wątrobowych, hipertrójglicerydemia, hipokaliemia, hipercholesterolemia, złuszczające zapalenie skóry, łysienie, agranulocytoza, leukopenia, neutropenia, trombocytopenia, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, anafilaksja, ostra uogólniona osutka krostkowa, obrzęk naczynioruchowy, wydłużenie odstępu QT, torsade de pointeszespół Stevensa-Johnsona, obrzęk twarzy, drżenie.

Należy ostrzec chorego o możliwości wystąpienia zawrotów głowy lub drgawek w trakcie stosowania leku i doradzić, aby wówczas nie prowadził pojazdów ani nie obsługiwał maszyn. 

Preparatu w dużych dawkach i (lub) długotrwale, nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią, z wyjątkiem zakażeń zagrażających życiu. 

Tabletki zawierają laktozę, dlatego też nie powinny być stosowane przez pacjentów z niedoborem laktazy (typu Lapp), zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Kategoria

Producent

Postać

Stosowanie

Tabletki podawane są w:- leczeniu zakażeń grzybiczych u osób dorosłych: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; drożdżakowe zapalenie żołędzi; drożdżyca pochwy; inwazyjne kandydozy; grzybica paznokci (onychomikoza); kokcydioidomykoza; grzybice skóry w tym grzybica tułowia, podudzi, stóp, łupież pstry i zakażenia drożdżakowe skóry właściwej; przewlekłe zanikowe drożdżakowe zapalenie jamy ustnej (związane ze stosowaniem protez zębowych); drożdżakowe zakażenie błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, występowanie drożdżaków w moczu, drożdżakowe zakażenie przełyku oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych.- zapobieganiu zakażeniom grzybiczym u pacjentów dorosłych: nawroty drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła lub przełyku u pacjentów zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów; nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów; nawroty drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku); zakażenia grzybicze u chorych z przedłużającą się neutropenią (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych).- leczeniu zakażeń u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat (syrop), tabletki dla dzieci od 3 lat: leczenie inwazyjnej kandydozy, kryptokokowego zapalenia opon mózgowych, zapobieganie zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością, leczenie drożdżakowego zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku).

Działanie

Jest to preparat przeciwgrzybiczy z grupy triazoli. Preparat hamuje biosyntezę ergosterolu grzyba. Działa na szczepy Blastomyces dermatiditis, Paracoccidioides brasiliensis, Cryptococcus neoformans i Cr. gattii,  Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum oraz na Candida (w tym C. parapsilosis, C. tropicalis, C. albicans). Szczepy C. glabrata wykazują szeroki zakres wrażliwości, a C. krusei są oporne na działanie flukonazolu. Lek dobrze się wchłania, a stężenia w osoczu (i ogólna biodostępność) osiągają 90% wartości stężeń występujących po podaniu dożylnym. W osoczu maksymalne stężenie pojawia się pomiędzy 0,5 h a 1,5 h od przyjęcia dawki leku. Po wielokrotnym podawaniu pojedynczej dawki dobowej stężenie 90% osiągane jest po 4-5 dniach. Podanie dawki nasycającej (w ciągu 1 doby), stanowiącej podwójną dawkę dobową, umożliwia osiągnięcie 90% stężenia w osoczu 2. dnia. Wiązanie z białkami jest małe (11-12%). Preparat dobrze przenika do wszystkich płynów organizmu. Stężenia flukonazolu w ślinie i w plwocinie są podobne do stężeń w osoczu. U osób z grzybiczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych stężenia flukonazolu w płynie mózgowo-rdzeniowym sięgają 80% stężenia w osoczu. Duże stężenia flukonazolu w skórze, przekraczające stężenia w osoczu, są osiągane w gruczołach potowych,  warstwie rogowej, naskórku i skórze właściwej. Flukonazol jest metabolizowany jedynie w niewielkim stopniu. Jest inhibitorem CYP2C9, CYP3A4 oraz CYP2C19. Wydalany jest głównie przez nerki, ok. 80% przyjętej dawki występuje w moczu w postaci niezmienionej.

Dodaj swoją opinię

Pola oznaczone * są wymagane

Brak komentarzy

W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Dziękujemy

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem